آی سی ها - مجله مدارات الکترونیک
آی سی ها  چاپ
تاریخ : یکشنبه 23 اسفند‌ماه سال 1388

آی سی های منطقی سری 40XX

 

تعداد

نام

قیمت کل

تعداد 

نام

قیمت کل

تعداد

نام

قیمت کل

1

آی سی 4009

350 تومان

1

آی سی 4001

200 تومان

1

آی سی 4000

300 تومان

1

آی سی 4013

200 تومان

1

آی سی 4011

250 تومان

1

آی سی 4010

225 تومان

1

آی سی 4017

150 تومان

1

آی سی 4016

300 تومان

1

آی سی 4015

250 تومان

1

آی سی 4020

225 تومان

1

آی سی 4019

250 تومان

1

آی سی 4018

250 تومان

1

آی سی 4025

225 تومان

1

آی سی 4024

200 تومان

1

آی سی 4023

200 تومان

1

آی سی 4029

225 تومان

1

آی سی 4028

250 تومان

1

آی سی 4027

225 تومان

1

آی سی 4040

250 تومان

1

آی سی 4033

250 تومان

1

آی سی 4030

200 تومان

1

آی سی 4047

250 تومان

1

آی سی 4044

250 تومان

1

آی سی 4043

200 تومان

1

آی سی 4053

200 تومان

1

آی سی 4051

200 تومان

1

آی سی 4049

250 تومان

1

آی سی 4066

200 تومان

1

آی سی 4063

250 تومان

1

آی سی 4060

350 تومان

1

آی سی 4071

250 تومان

1

آی سی 4069

200 تومان

1

آی سی 4068

250 تومان

1

آی سی 4081

250 تومان

1

آی سی 4077

250 تومان

1

آی سی 4073

250 تومان

1

آی سی 4099

250 تومان

1

آی سی 4093

200 تومان

1

آی سی 4082

200 تومان

1

آی سی 4518

200 تومان

1

آی سی 40110

300 تومان

1

آی سی 40106

200 تومان

1

آی سی 4012

200 تومان

1

آی سی 4553

1500 تومان

1

آی سی 4541

350 تومان

آی سی های منطقی سری 74XX

تعداد

نام

قیمت کل

تعداد 

نام

قیمت کل

تعداد

نام

قیمت کل

1

آی سی 7405

200 تومان

1

آی سی 7403-LS

155 تومان

1

آی سی 7403

200 تومان

1

آی سی 7408-LS

200 تومان

1

آی سی 7407

350 تومان

1

آی سی 7406

300 تومان

1

آی سی 7414

200 تومان

1

آی سی 7414-LS

200 تومان

1

آی سی 7411

300 تومان

1

آی سی 7448-LS

650 تومان

1

آی سی 7437

250 تومان

1

آی سی 7432-HCT

180 تومان

1

آی سی 7474

200 تومان

1

آی سی 7474-LS

200 تومان

1

آی سی 7473-HC

300 تومان

1

آی سی 74123

250 تومان

1

آی سی 7476-LS

400 تومان

1

آی سی 7475

300 تومان

1

آی سی 74138-HC

250 تومان

1

آی سی 74132

250 تومان

1

آی سی 74125

200 تومان

1

آی سی 74154

880 تومان

1

آی سی 74139

250 تومان

1

آی سی 74138-LS

250 تومان

1

آی سی 74165

250 تومان

1

آی سی 74162

250 تومان

1

آی سی 74161

200 تومان

1

آی سی 74244-LS

250 تومان

1

آی سی 74238

250 تومان

1

آی سی 74193

250 تومان

1

آی سی 74273

200 تومان

1

آی سی 74251

300 تومان

1

آی سی 74245-LS

270 تومان

1

آی سی 74374-HC

250 تومان

1

آی سی 74373

250 تومان

1

آی سی 74273-LS

150 تومان

1

آی سی 74688

1750 تومان

1

آی سی 74595

200 تومان

1

آی سی 74490-LS

450 تومان

1

آی سی 74244

350 تومان

1

ای سی 7402

200 تومان

1

آی سی 7400

165 تومان

1

ای سی 7404

200 تومان

 

تعداد

نام

قیمت کل

تعداد 

نام

قیمت کل

تعداد

نام

قیمت کل

1

آی سی ICL7107

950  تومان

1

آی سی LM386 

160 تومان

1

آی سی Lm555 

125 تومان

1


آی سی PT2248 

800 تومان

1

آی سی PT2249 

850 تومان

1


آی سی PT2250 

1700 تومان

1

آی سی PT2253 

650 تومان

1


آی سی PT2256 

950 تومان

1


آی سی PT2258 

1800 تومان

1


آی سی PT2313L 

3000 تومان

1

آی سی PT2361 

3000 تومان

1

آی سی PT2389 

1800 تومان

1

آی سی PT2399 

950 تومان

1

دی کودر PT2272 M4 

600 تومان

1

اینکودر PT2262 

350 تومان

1

آی سی آمپلی فایر TDA2003 

350 تومان

1

آی سی Lm324 

150 تومان

1

آی سی LM339N 

160 تومان

1 عدد

آی سی دی کودر MT8870DE 

850 تومان

1 عدد

آی سی LM358N 

125 تومان

1 عدد

آی سی LM741 

150 تومان

1 عدد


ADC0804 

1950تومان

1 عدد


مبدل DAC0808 

950 تومان

1 عدد


آی سی MAX232

385 تومان

میکرو 1 عدد ATMEGA32 - SMD 2850 تومان1 عدد میکرو ATMEGA16 2300 تومان1 عدد میکرو AT89C51 1000 تومان 1 عدد ATMEGA16 - SMD 2500 تومان1 عدد میکرو ATMEGA32 2800 تومان1 عدد میکرو AT89C52 1200 تومان 1 عدد ATMEGA8 - SMD 1100 تومان 1 عدد میکرو ATMEGA8 1300 تومان1 عدد میکرو AT89c55WD-24 1700 تومان 1 عدد ATMEGA48V 1250 تومان میکرو AT89c2051 1200 تومان1 عدد میکرو AT89S51 1000 تومان رگولاتور 1 عدد 7812 و7805 و 7905 و7806 و 7906 و 7908 و 7909250 تومان1 عدد رگولاتور LM 2575T 1050 تومان1 عدد رگولاتور 5 ولت 78L05 150 تومان 1 عدد رگولاتور LM 2576T 950 تومان1 عدد رگولاتور LM336Z 2.5V 200 تومان1 عدد رگولاتور LM317 250 تومان سوکت 1 عدد سوکت 8پین 15 تومان1 عددسوکت 14 پین 50 تومان 1 عددسوکت 16 پین 50 تومان 1 عددسوکت 18 پین 50 تومان1 عددسوکت 20 پین 50 تومان 1 عددسوکت 28پین 60 تومان 1 عددسوکت 32 پین 100 تومان1 عدد سوکت 40 پین 90 تومان 1 عددسوکت 24 پین پهن 70 تومان

> >