مقاومت - پتانسیومتر - ولوم - مجله مدارات الکترونیک
مقاومت - پتانسیومتر - ولوم  چاپ
تاریخ : یکشنبه 23 اسفند‌ماه سال 1388

 لیست قطعات موجود : دانشمند کیت  

مقاومتها هر عدد 5 تومان

پتانسیومتر - مولتی ترن - ولوم

مولتی ترن 1 کیلو اهم ایستاده

180 تومان

مولتی ترن 2 کیلو اهم ایستاده

180 تومان

مولتی ترن 5 کیلو اهم ایستاده

180 تومان

مولتی ترن 5 کیلو اهم خوابیده

180 تومان

مولتی ترن 10 کیلو اهم ایستاده

180 تومان

مولتی ترن 50 کیلو اهم ایستاده

180 تومان

مولتی ترن 50 کیلو اهم خوابیده

180 تومان

مولتی ترن 100 کیلو اهم ایستاده

180 تومان

مولتی ترن 500 کیلو اهم ایستاده

180 تومان

مولتی ترن 1 مگا اهم ایستاده

180 تومان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پتانسیومتر ایستاده 470 اهم

80 تومان

پتانسیومتر ایستاده 500 اهم

80 تومان

پتانسیومتر خوابیده 500 اهم

80 تومان

پتانسیومتر خوابیده 1 کیلو

80 تومان

پتانسیومتر ایستاده 1 کیلو

80 تومان

پتانسیومترخوابیده 2 کیلو

80 تومان

پتانسیومتر ایستاده 2.2 کیلو

80 تومان

پتانسیومتر ایستاده 5 کیلو

80 تومان

پتانسیومتر خوابیده 10 کیلو

80 تومان

پتانسیومتر ایستاده 10 کیلو

80 تومان

پتانسیومتر ایستاده 50 کیلو

80 تومان

پتانسیومتر خوابیده 50 کیلو

80 تومان

پتانسیومتر خوابیده 100 کیلو

80 تومان

پتانسیومتر ایستاده 100 کیلو

80 تومان

پتانسیومتر ایستاده 220 کیلو

80 تومان

پتانسیومتر خوابیده 220 کیلو

80 تومان

پتانسیومتر ایستاده 500 کیلو

80 تومان

پتانسیومتر خوابیده 1 مگا

80 تومان

پتانسیومتر ایستاده 1 مگا

80 تومان

پتانسیومتر ایستاده 200 کیلو

80 تومان

 

 

 

 

 

ولوم 1 کیلو

200 تومان

ولوم 2 کیلو

200 تومان

ولوم 5 کیلو

200 تومان

ولوم 10 کیلو

200 تومان

ولوم 20 کیلو

200 تومان

ولوم 50 کیلو

200 تومان

ولوم 100 کیلو

200 تومان

ولوم 250 کیلو

200 تومان

ولوم 500 کیلو

200 تومان

ولوم 1 مگا

200 تومان

> >