خازن - مجله مدارات الکترونیک
خازن  چاپ
تاریخ : یکشنبه 23 اسفند‌ماه سال 1388

خازنها

پیکو فاراد pf

نانو فاراد nf

  میکرو فارادuf

ظرفیت

ولتاژ

قیمت

ظرفیت

ولتاژ

قیمت

ظرفیت

ولتاژ

قیمت

1pf

25v

40 تومان

1nf

25v

50 تومان 

1 uf

25v

80 تومان

2.2pf

25v

40 تومان

2.2nf

25v

50 تومان 

2.2 uf

25v

80 تومان

3.3pf

25v

40 تومان

3.3nf

25v

50 تومان 

3.3 uf

25v

80 تومان

4.7pf

25v

40 تومان

4.7nf

25v

50 تومان 

4.7 uf

25v

80 تومان

5.6pf

25v

40 تومان

5.6nf

25v

50 تومان 

6.8 uf

25v

80 تومان

6.8pf

25v

40 تومان

6.8nf

25v

50 تومان 

10 uf

25v

80 تومان

8.2pf

25v

40 تومان

8.2nf

25v

50 تومان 

22 uf

25v

80 تومان

10pf

25v

40 تومان

10nf

25v

50 تومان 

33 uf

25v

80 تومان

22pf

25v

40 تومان

22nf

25v

50 تومان 

47 uf

25v

80 تومان

33pf

25v

40 تومان

33nf

25v

50 تومان 

100 uf

25v

100 تومان

47pf

25v

40 تومان

47nf

25v

50 تومان 

220 uf

25v

100 تومان

56pf

25v

40 تومان

56nf

25v

50 تومان 

330 uf

25v

130 تومان

68pf

25v

40 تومان

68nf

25v

50 تومان 

470 uf

25v

130 تومان

100pf

25v

40 تومان

82nf

25v

50 تومان 

1000 uf

25v

200 تومان

220pf

25v

40 تومان

100nf

25v

50 تومان 

2200 uf

25v

350 تومان

330pf

25v

40 تومان

220nf

25v

50 تومان 

3300 uf

25v

450 تومان

470pf

25v

40 تومان

330nf

25v

50 تومان 

4700 uf

25v

550 تومان

560pf

25v

40 تومان

470nf

25v

50 تومان 

6800 uf

25v

700 تومان

680pf

25v

40 تومان

 

برای ولتهای بالاتر تماس بگیرید

> >